Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FOOD ON WHEELS

Artikel 1 algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Food on Wheels en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Food on Wheels, voor de uitvoering waarvan door Food on Wheels derden dienen te worden betrokken.

3. Indien onduidelijkheid bestaat betreffende de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen

Artikel 2 offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle offertes en aanbiedingen van Food on Wheels zijn vrijblijvend. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is

2. Food on Wheels kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat

3. De in de offerte of aanbieding genoemde prijzen zijn incl.  BTW en andere heffingen van
overheidswege, tenzij anders vermeld.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is Food on Wheels daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeen met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Food on Wheels anders aangeeft.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6. Food on Wheels heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7. Food on Wheels zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

8. Indien door Food on Wheels, of door Food on Wheels ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangevoerde locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

9. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat in de overeenkomst is bepaald. Als de Opdrachtgever weigert af te nemen zijn alle directe en indirecte kosten voor rekening van de Opdrachtgever

10. Indien de Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- , afvoer en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht voor de hierna te noemen percentages:
– bij annulering van de opdracht tot 4 werkdagen voor de afgesproken leverdag
bedragen de annuleringskosten 50% van het begrote totaalbedrag van de opdracht.
– vanaf 24 uur vóór de afgesproken leverdag bedragen de annuleringskosten 100%
van het begrote totaalbedrag van de opdracht. Deze annuleringskosten is de opdrachtgever verschuldigd aan Food on Wheels

11. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Food on Wheels aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Food on Wheels worden verstrekt. Food on Wheels is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordatFood on Wheels is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte on juiste en/of onvolledige gegevens.

12. Zonder daarmee in gebreke te komen kan Food on Wheels een verzoek tot wijziging van een overeenkomst weigeren indien dit in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Food on Wheels toe gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Food on Wheels daardoor direct of indirect ontstaan.

14. In geval van liquidatie, van surséance van betaling of faillissement of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Food on Wheels vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 3 overmacht
1. Food on Wheels heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt wanneer Food on Wheels haar verbintenis moet nakomen. Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Food on Wheels geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Food on Wheels geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Food on Wheels niet in staat is haar verplichting na te komen.

2. Voor zover overmacht intreedt wanneer Food on Wheels al een deel van haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd om het al nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 4 betaling en incassokosten
1. betaling dient steeds te geschieden na levering tenzij anders overeengekomen
2. de Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Food on Wheels verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
3. indien de Opdrachtgever in gebreke of verzuim is inde (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 5 aansprakelijkheid
1. Food on Wheels en eventuele derden die werken in opdracht van Food on Wheels kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan roerende op onroerende zaken van de Opdrachtgever, tenzij grove nalatigheid kan worden toegerekend.
2. Food on Wheels kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of gevolgschade ontstaan door deelname aan een kookworkshop, verzorgt door Food on Wheels. Deelname geschiedt op eigen risico.